Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Wisznicach

Dostępność cyfrowa

Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową poprzez dostosowanie strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.naszgokwisznice.pl

 

Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach (w skrócie GOK)

 • Telefon: +48 833782238, +48 722072422
 • E-mail: gok@wisznice.pl
 • Adres korespondencyjny: Wygoda 10 a, 21-580 Wisznice

Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Wisznicach (w skrócie CKCH)

 • Telefon: +48 833782238, +48 722072422
 • E-mail: gok@wisznice.pl
 • Adres korespondencyjny: ul. Piotra Makaruka, 21-580 Wisznice

Wiejski Dom Kultury w Horodyszczu (w skrócie WDK)

 • Telefon: +48 833782238, +48 722072422
 • E-mail: gok@wisznice.pl
 • Adres korespondencyjny: ul. Rynek 8, Horodyszcze, 21-580 Wisznice

Świetlica Wiejska w Dubicy (w skrócie Świetlica)

 • Telefon: +48 833782238, +48 722072422
 • E-mail: gok@wisznice.pl
 • Adres korespondencyjny: Dubica Dolna 56, 21-580 Wisznice

 

Data publikacji strony internetowej: 02.02.2016

Data ostatniej  aktualizacji: 02.02.2016

 

Strona internetowa www.naszgokwisznice.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością:

 • ze strony można korzystać bez względu na orientację ekranu,
 • udostępniane dokumenty w formie elektronicznej umożliwiają skopiowanie zawartego w nich tekstu i wklejenie do innego programu,
 • wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,
 • możliwość wydrukowania treści artykułów, gdzie po kliknięciu przycisku drukuj pokazuje się okno z wersją tekstową dostosowaną dla drukarek, bez grafiki, tła itp.
 • możliwość powiększania liter,
 • podświetlanie elementów aktywnych przy nawigacji klawiaturą,
 • wyszukiwarkę i mapę strony,
 • wygląd menu i działanie menu jest takie same na wszystkich stronach,
 • po powiększeniu widoku strony 200% widoczna jest całość informacji ze strony,
 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem,
 • możliwość wybrania kontrastu nocnego,
 • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona nie posiada:

 • tłumaczeń na język migowy zamieszczanych informacji oraz dokumentów,
 • zamieszczone zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego,
 • nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne przy nawigacji klawiaturą,
 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
 • informacji o działalności w formie tekstu łatwego do czytania (ETR).

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika GOK w Wisznicach.

Oświadczenie sporządzono dnia 18.03.2021r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Koordynatorem do spraw dostępności w Gminie Wisznice jest Piotr Romanowicz -  tel. +48 508722782, e-mail: promanowicz@wisznice.pl

Członkiem zespołu ds. dostępności z ramienia GOK jest Jolanta Bazylczuk – +48 833782238, +48 722072422, e-mail: gok@wisznice.pl

Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr tel. tel. +48 833782238, +48 722072422. Osobą kontaktową jest: Jolanta Bazylczuk e-mail: gok@wisznice.pl

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

GOK w Wisznicach – Wygoda 10 a, 21-580 Wisznice

Budynek, w którym Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty prowadzi działalność ma trzy kondygnacje. Przed budynkiem znajduje się parking ale GOK nie dysponuje własnymi miejscami parkingowymi. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Okolice budynku wolne są od barier architektonicznych. Do wejścia prowadzą schody, a po prawej stronie znajduje się podjazd dla wózków. Wejście do budynku jest zadaszone i oznaczone tablicą informacyjną. Przy wejściu do budynku nie ma domofonu. Szerokość drzwi wejściowych (w kontraście do elewacji) oraz drzwi wewnętrznych jest zgodna z wymogami. Po wejściu do budynku jest duży hol.  Na korytarzu nie ma tabliczki wyznaczającej kierunek. W budynku nie ma windy. W celu zapewnienia dostępności na wyższe piętra GOK dysponuje schodołazem. Na schodach nie ma oznaczeń krawędzi. Brak jest informacji na wszystkich drzwiach odnośnie przeznaczenia konkretnych pomieszczeń, brakuje również oznaczeń kondygnacji oraz tablicy informacyjnej z rozkładem pomieszczeń. Istnieje możliwość obsługi osoby z niepełnosprawnością przy wejściu lub zorganizowania punktu obsługi klienta w holu. Droga ewakuacyjna jest wyznaczona niezbędnymi znakami. Korytarze są odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom na wózkach. Zachowany jest także częściowo kontrast kolorystyczny na ścianach, podłodze i drzwiach. Podłoga jest antypoślizgowa. W budynku znajdują się toalety dla klientów, w tym dla osób z niepełnosprawnością.

Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Wisznicach – ul. Rynek 1 , 21-580 Wisznice

Przed budynkiem znajduje się kilka miejsc parkingowych, ale nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Najbliższe takie miejsca znajdują się na ulicy Rynek, około 120 metrów od budynku.  Okolice budynku wolne są od barier architektonicznych. Do głównego wejścia prowadzą schody, nie ma podjazdu. Osoby poruszające się na wózkach do obiektu mogą dostać się bocznym wejściem (brak różnicy wysokości). Wejście do budynku nie jest zadaszone. Brakuje informacji na temat przeznaczenia obiektu. Przy wejściu do budynku nie ma domofonu. Szerokość drzwi wejściowych (w kontraście do elewacji) oraz drzwi wewnętrznych jest zgodna z wymogami. Otworzenie drzwi wymaga wysiłku.  Na korytarzu nie ma tabliczek wyznaczających kierunek oraz tablicy informacyjnej z rozkładem pomieszczeń. Droga ewakuacyjna jest wyznaczona niezbędnymi znakami. Korytarze są odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom na wózkach. Zachowany jest także częściowo kontrast kolorystyczny na ścianach, podłodze i drzwiach. W budynku znajdują się toalety dla klientów ale nie ma toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością.

Wiejski Dom Kultury w Horodyszczu – ul. Rynek 8, 21-580 Wisznice

Budynek, w którym Wiejski Dom Kultury prowadzi działalność ma dwie kondygnacje. Przed budynkiem znajduje się plac z miejscami do parkowania. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Okolice budynku wolne są od barier architektonicznych. Do głównego wejścia prowadzą schody a po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózków. Przy wejściu do budynku umieszczona jest tablica informacyjna. Do wejścia od strony południowo-wschodniej (wyjście ewakuacyjne) prowadzi trawiaste podłoże, utrudniające poruszanie się na wózkach. Z tej strony brakuje również podjazdu. Przy wejściu do budynku nie ma domofonu. Szerokość drzwi wejściowych (w kontraście do elewacji) oraz drzwi wewnętrznych jest zgodna z wymogami. W budynku nie ma windy i nie ma możliwości zapewnienia dostępności na piętro osobom poruszającym się na wózkach. Na korytarzu nie ma tabliczki wyznaczającej kierunek. Brak jest informacji na wszystkich drzwiach odnośnie przeznaczenia konkretnych pomieszczeń, brakuje również oznaczeń kondygnacji oraz tablicy informacyjnej z rozkładem pomieszczeń. Istnieje możliwość obsługi osoby z niepełnosprawnością przy wejściu lub zorganizowania punktu obsługi klienta w holu. Droga ewakuacyjna jest wyznaczona niezbędnymi znakami. Korytarze są odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom na wózkach. Zachowany jest także częściowo kontrast kolorystyczny na ścianach, podłodze i drzwiach. W budynku znajdują się toalety dla klientów, w tym dla osób z niepełnosprawnością.

Świetlica Wiejska w Dubicy – Dubica Dolna 56, 21-580 Wisznice

Budynek, w którym Świetlica prowadzi działalność ma dwie kondygnacje. Świetlica zajmuje pomieszczenia na parterze. Przed budynkiem nie ma parkingu. Okolice budynku oraz wejście wolne są od barier architektonicznych. Brakuje czytelnej informacji, co znajduje się w obiekcie. Przy wejściu do budynku nie ma domofonu. Szerokość drzwi wejściowych (w kontraście do elewacji) oraz drzwi wewnętrznych jest zgodna z wymogami. Na korytarzu nie ma tabliczki wyznaczającej kierunek. Brak jest informacji na wszystkich drzwiach odnośnie przeznaczenia konkretnych pomieszczeń, brakuje również oznaczeń kondygnacji oraz tablicy informacyjnej z rozkładem pomieszczeń. Istnieje możliwość obsługi osoby z niepełnosprawnością przy wejściu. Droga ewakuacyjna jest wyznaczona niezbędnymi znakami. Korytarze są odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom na wózkach. Zachowany jest także kontrast kolorystyczny na ścianach, podłodze i drzwiach. W budynku znajdują się toalety dla klientów, nie ma toalet dostosowanych do osób z niepełnosprawnością.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

GOK w Wisznicach – Wygoda 10 a, 21-580 Wisznice

Pracownicy GOK w Wisznicach nie są przeszkoleni z zakresu obsługi osoby z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

GOK nie zapewnia usług tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

GOK w Wisznicach poza komunikacją bezpośrednią zapewnia kontakt za pośrednictwem:

 • Telefon: +48 833782238, +48 722072422
 • SMS/MMS: +48 722072422
 • E-mail: gok@wisznice.pl
 • korespondencja pisemna na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach, Wygoda 10 a, 21-580 Wisznice

Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Wisznicach – ul. Rynek 1 , 21-580 Wisznice

CKCH obsługiwane jest przez pracowników GOK.

Pracownicy GOK w Wisznicach nie są przeszkoleni z zakresu obsługi osoby z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

GOK nie zapewnia usług tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

GOK w Wisznicach poza komunikacją bezpośrednią zapewnia kontakt za pośrednictwem:

 • Telefon: +48 833782238, +48 722072422
 • SMS/MMS: +48 722072422
 • E-mail: gok@wisznice.pl
 • korespondencja pisemna na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach, Wygoda 10 a, 21-580 Wisznice

Wiejski Dom Kultury w Horodyszczu – ul. Rynek 8, Horodyszcze, 21-580 Wisznice

Pracownicy WDK w Wisznicach nie są przeszkoleni z zakresu obsługi osoby z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

WDK nie zapewnia usług tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

WDK w Wisznicach poza komunikacją bezpośrednią zapewnia kontakt za pośrednictwem:

 • Telefon: +48 833782238, +48 722072422
 • SMS/MMS: +48 722072422
 • E-mail: gok@wisznice.pl
 • korespondencja pisemna na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach, Wygoda 10 a, 21-580 Wisznice

Świetlica Wiejska w Dubicy – Dubica Dolna 56, 21-580 Wisznice

Pracownicy Świetlicy w Dubicy nie są przeszkoleni z zakresu obsługi osoby z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica nie zapewnia usług tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

Świetlica w Wisznicach poza komunikacją bezpośrednią zapewnia kontakt za pośrednictwem:

 • Telefon: +48 833782238, +48 722072422
 • SMS/MMS: +48 722072422
 • E-mail: gok@wisznice.pl
 • korespondencja pisemna na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach, Wygoda 10 a, 21-580 Wisznice

 

 

 

Zdjęcia do deklaracji dostępności

Utworzono dnia 22.03.2021, 14:11

Zdjęcia do deklaracji dostępności

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny